ADOTANODAKLUB.HU DIGITÁLIS ELŐFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Zsoldosné Egry Zsuzsanna Mercedes, egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett honlapon keresztül adotanodaklub.hu név alatt elérhető üzleti és vállalkozói ismeretek közlésére szolgáló digitális tartalom (a továbbiakban: Klub) igénybevételére, előfizetésére és használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 

 1. Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Zsoldosné Egry Zsuzsanna Mercedes E.V.

A szolgáltató székhelye: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A ép. FS em. 7 ajtó

A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: adotanoda kukac adotanoda.hu

Adószáma: 55238171-1-33

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nyilvántartási szám: 54785553

A szerződés nyelve: magyar

Honlap címe: https://adotanodaklub.hu

 

 

 1. Fogalommeghatározások

Adatbázis: a Szolgáltató által vezetett és rendszeresen frissített adatnyilvántartás, amely a Felhasználók regisztrációja során megadott, és ezáltal a Szolgáltató rendelkezésére álló adatokat tartalmazza.

Adatvédelmi tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Alkalmazások: azok a mobiltelefonon, táblagépen és/vagy egyéb informatikai eszközön futó számítógépes programok, amelyek a Klub funkcióinak egyszerűbb és gyorsabb használatát teszik lehetővé.

Előfizetés: a Klub használatának egy adott időszakra kiterjedő megvásárlása.

Előfizető: a Klub használatát a Weboldalon történő megfelelő regisztrációval egyidejűleg történő Megrendelés leadásával és az Előfizetés vételárának megfizetésével az Előfizetés időtartamára a Szolgáltatótól megvásárló személy.

Felek: a Szolgáltató és a Felhasználó együttesen.

Felhasználó: az a személy, aki a Klubot arra jogosultként igénybe veszi, ideértve különösen az Előfizetőt.

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy.

Ismétlődő fizetés: olyan fizetés, mely során a Kártyabirtokos által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása és a Kártyabirtokos aktív közreműködése nélkül. Ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Kártyabirtokos hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez és ezen hozzájárulás alapján a Kártyaelfogadó kezdeményezi a fizetéseket.

Jogosulatlan felhasználó: az a természetes személy, aki a Klubot anélkül használja, hogy erre érvényes jogcíme lenne, ideértve azt a személyt is, aki a jogszerűtlenül birtokába került Belépési Adatok felhasználásával veszi igénybe azt.

Klub: a Weboldalon keresztül megvásárolt Előfizetés vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján – akár ingyen, akár ellenérték fejében –, kizárólag online elérhető, és üzleti-vállalkozói ismereteket írott dokumentumok, hanganyagok, valamint videók formájában közlő, elsősorban digitális ismeretszerzési célokat szolgáló adattartalom, melyet a Szolgáltató tesz hozzáférhetővé.

Megrendelés: a Weboldalon keresztül elérhető elektronikus formanyomtatvány (megrendelőlap) segítségével megtehető, a Felhasználó által az Előfizetés megvásárlására irányuló jognyilatkozat, amely tartalmazza az Előfizető és a Szolgáltató között létrejövő Szerződés egyedi feltételeit.

Szerződés: a Szolgáltató és Felhasználó között létrejött szerződéses jogviszony, amely az Előfizetés vételárának Felhasználó által történő megfizetésével jön létre, és amely magában foglalja a Megrendelésben rögzített egyedi feltételeket, valamint a jelen ÁSZF-ben meghatározott általános szerződési feltételeket.

Szerződéses partner: a Szolgáltatóval létrehozott szerződéses jogviszony alapján a Szolgáltatótól független, a Klub működéséhez szükséges technikai feltételek biztosításában közreműködő vállalkozás vagy más jogi személy.

Szolgáltató: az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság, egyén vállalkozó.

Tréningek: a Szolgáltató szervezésében megtartott üzleti-, vállalkozási, és adózási ismeretek átadására szolgáló több napos, illetve több hónapos tanfolyamok.

Vállalkozás: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti személy.

Weboldal: a Szolgáltató által üzemeltetett, az 1. pontban megjelölt domain név alatt elérhető honlap cím.

 

 1. Az ÁSZF hatálya

3.1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, a Szerződéses partnerekre, az Előfizetőkre és a Felhasználókra, valamint a Jogosulatlan felhasználókra is. A jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki a Klubon kívüli, a Weboldalról történő átirányítás útján elért további weboldalakon ellenérték fejében igénybe vehető egyéb szolgáltatásokra és/vagy vásárlásokra vonatkozó jogviszonyokra. A Szerződéses partnerek által nyújtott termékekre és szolgáltatásokra értelemszerűen a Szerződéses partnerek által meghatározott adatkezelési és általános szerződési feltételek vonatkoznak.

3.2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. Az ÁSZF részei az abban hivatkozott dokumentumok. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet az Előfizető kifejezetten elfogad. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek a Szerződés teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az Előfizető mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

3.3. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az ÁSZF részét képező, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót bármikor egyoldalúan, a Felek és az Előfizető hozzájárulása nélkül, alapos okból módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Klub mindenkori biztonságos vagy gazdaságos használata, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a Szolgáltató által alkalmazott értékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, szokások változása indokolja. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások a Szolgáltató Weboldalán történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás nem kizárólag a Szolgáltató 1. pontban írt adatait és/vagy az 5. fejezetben leírt előfizetési folyamatot érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig az Előfizető jogosult a jelen jogviszonyt indokolás nélkül, írásban felmondani. Amennyiben az Előfizető ezen időszak alatt felmondási nyilatkozatot nem tesz, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosított ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A felmondás joga nem illeti meg az Előfizetőt, ha a módosítás kizárólag a Felhasználókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá az Adatkezelési Tájékoztató és annak mellékletei, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – az Előfizetés megvásárlását követően, akár a Klub használata során is módosulhatnak. A Szolgáltató javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

3.4. Az Előfizető a Szerződés létrejöttével, míg a Felhasználó és a Jogosulatlan felhasználó a Klub használatának megkezdésével a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.5. Amennyiben az Előfizető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősül, úgy a Felek között a Kormányrendelet szerint fogyasztói szerződésnek minősül a Szerződés.

3.6. A Weboldalon közölt információk a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Weboldalon elektronikus úton való Megrendelés esetén következésképpen a megrendelő (Előfizető) minősül ajánlattevőnek. Az Előfizető (megrendelő) a Weboldalon keresztül történő megrendelésének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-et és az abban hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit. Az ÁSZF elfogadásával az Előfizető az ÁSZF szerinti jogosításokat és beleegyezéseket adja, illetve nyilatkozatokat teszi, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az elállás és a felmondás körében tett rendelkezéseket.

 

 1. A jogviszony jellege

4.1. A Klub a Weboldalon megvásárolt Előfizetés útján érhető el.

4.2. A Szolgáltató a Klub használatára jogosító Előfizetéseket az Előfizetők részére online formában értékesíti, a Szerződés a választott Előfizetés ellenértékének megfizetésével és a Belépési Adatok Szolgáltató általi elektronikus úton történő megküldéssel teljesedésbe megy. Ezt követően az Előfizető, illetőleg a Felhasználó arra válik jogosulttá, hogy a Klubot az Előfizetés időtartama során használja.

4.3. A Klub keretében elérhető konkrét anyagok tartalmát és mennyiségét a Szolgáltató alakítja ki. A Szolgáltató a Klubban elérhető anyagok közé havi rendszerességgel tölt fel új anyagokat. Szolgáltató fenntartja a jogot a Klubban előzetesen meghirdetett anyagok témájának, tartalmának és tematikájának előzetes módosítására. A módosításból eredő esetleges károkért a Szolgáltató nem felelős.

 

 1. Az Előfizetés megvásárlása és tartalma

5.1. Előfizetés megvásárlására a Szolgáltató Weboldalán keresztül van lehetőség. Az Előfizetés megvásárlásához a Szolgáltató Weboldalán elektronikusan elérhető megrendelőlap kitöltése szükséges. Az Előfizető a Klub megrendelési folyamatának sikeres lezárásával regisztrálja magát a Weboldalon is. A regisztrációról a Szolgáltató külön értesítést küld e-mail útján. Amennyiben az Előfizető a megrendelési folyamatot nem fejezi be, így nem ad tényleges Megrendelést, úgy nem valósul meg a Weboldalra vonatkozó regisztrációja sem.

5.2. Az Előfizető a Megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelő lapon megadott adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően, illetve erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata esetén ahhoz, hogy a Szolgáltató a jövőben rendezvényeivel, programjaival, akcióival kapcsolatos információt juttasson el.

5.3. Előfizető kijelenti, hogy adatai a Megrendelésen – és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Klub használata során szükséges – a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Szolgáltató az Előfizető által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja. Szolgáltató az Előfizető által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

5.4. A Megrendelés elküldését megelőzően Szolgáltató biztosítja az Előfizető számára az esetlegesen előforduló adatbeviteli hibák kijavítását. A Megrendelés véglegesítése előtt Előfizető számára biztosított az adatok ellenőrzése, a hibásan megadott adatok javítása.

5.5. Szolgáltató az Előfizető Megrendelését a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül az Előfizető által megadott e-mail címre küldött e-mailben visszaigazolja. E határidő eredménytelen elteltét követően Előfizető mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.6. Az Előfizetés határozatlan időtartamra vagy határozott időtartamra szólhat. Az Előfizetés időtartama azt követő napon kezdődik, amikor az Előfizető az Előfizetés díját a Szolgáltató részére maradéktalanul teljesíti. A határozatlan időtartamú Előfizetés az Előfizetés díjának befizetését követő 30 napos időtartamra érvényes. Az 1 (egy) éves határozott időtartamú Előfizetés az Előfizetés díjának befizetését követő 365 napos időtartamra érvényes. A határozott időre szóló Előfizetés megszűnését megelőzően a Szolgáltató e-mail útján felhívja az Előfizető figyelmét a Szerződés megszűnésére, így ezen tájékoztatásra is tekintettel az Előfizetőnek lehetősége van az Előfizetés meghosszabbítására. Az Előfizető ezen tájékoztatás megtételére kifejezetten felhatalmazza a Szolgáltatót. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Előfizetéseket a Klubban elérhető szolgáltatások köre szerint is differenciálja. Az aktuálisan elérhető Előfizetések időtartamáról, az általuk elérhető szolgáltatások köréről és előfizetési díjáról a Weboldalon található tájékoztatás.

5.7. Az Előfizetés megvásárlása a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Szerződés létrejöttének időpontját követően ugyanakkor az Előfizetőt az Előfizetéstől, illetve a Klub igénybevételétől való felmondási vagy elállási jog a jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott eseteket meghaladóan nem illeti meg. A határozatlan időtartamra szóló Előfizetés bármikor felmondható, mely felmondás esetén a Klub az Előfizetés érvényességének végéig továbbra is elérhető marad és az Előfizetés a díjfizetéssel fedezett időszak utolsó napján szűnik meg. A befizetett díjak nem visszatérítendőek, így részleges hónapra szóló előfizetési időszakra vagy meg nem tekintett Klub tartalomra vonatkozóan sem jár visszatérítés. A határozott időre szóló Előfizetés az előfizetési jogviszony meghosszabbításának hiányában a határozott időtartam utolsó napján megszűnik. Megszűnik továbbá az Előfizetés a jelen ÁSZF-ben, illetve a Felek közötti külön szerződésben meghatározott egyéb megszüntető okok bekövetkezte esetén. Amennyiben a Klub a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból véglegesen megszűnne, úgy a Szolgáltató az Előfizetés már befizetett díjának szolgáltatással nem érintett időarányos összegét az Előfizető részére kizárólagos kompenzációként visszatéríti az Előfizető által megadott bankszámlaszámra. A Szolgáltató kizárja az Előfizetés díjának bármilyen, a jelen pontban leírtak kivételével történő visszatérítését, mely rendelkezéstől azonban a jelen ÁSZF 1. számú melléklete Fogyasztónak minősülő Felhasználók esetében eltérő rendelkezéseket állapíthat meg.

5.8. Szolgáltató az Előfizető részére az Előfizetés vételárának teljes kiegyenlítését követően, emailben küldi a felhasználáshoz kapcsolódó egyéb információkat. A Szolgáltató hibásan, hiányosan megadott e-mail cím esetén Előfizetőt a Belépési Adatok helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. Amennyiben az Előfizető a Belépési Adatokat technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Szolgáltató azokat a megadott emailcímre az Előfizető erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email Szolgáltató általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Belépési Adatok pedig átvettnek tekintendők, az Előfizető kizárólagos felelőssége, hogy a Szolgáltató felé késedelem nélkül jelezze, ha a Belépési Adatokat mégsem kapta meg. Előfizető felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt email fiók) történő sikertelenségéből származik.

5.9. Előfizető tudomásul veszi, hogy azonos időszakban kizárólag egy, ugyanazon személy jogosult a Klubot Felhasználóként igénybe venni. A Felhasználó ezért köteles a Klub igénybevételéhez biztosított információkat megőrizni, azok titokban tartásáról gondoskodni. Amennyiben a Szolgáltató a felhasználást egyidőben, több személy általi használatát észleli, úgy jogosult a jelen ÁSZF 13.3.-13.4. pontjában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni. A Belépési Adatok egyidejű vagy azonos időtartam alatti több Felhasználó, illetve Jogosulatlan felhasználó általi használatából eredő károkért a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló Felhasználó felel.

5.10. A használati információk elvesztéséből, ellopásából, jogosulatlan megszerzéséből eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli. Szolgáltató kifejezetten kizárja a Belépési Adatok átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki új felhasználási információkat.

5.11. A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint a Szolgáltató az Előfizető adatait megőrzi, és ezen adatok a Szolgáltató adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Előfizetéssel.

 

 1. Árak és fizetési feltételek

6.1. Az Előfizetések díjára a Weboldalon közzétett AAM díjak az irányadóak. A közzétett díjak minden esetben AAM értendők, azaz az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. Az Előfizetések megvásárlása után tranzakciós díj vagy egyéb járulékos költség az Előfizetők részére nem kerül felszámításra.

6.2. Új Megrendelést a Megrendelés időpontjában rendelkezésre álló Előfizetésekre lehet leadni. A mindenkor megvásárolható Előfizetések köre a Weboldalon érhető el. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Előfizetések körét, azok tartalmát és díját egyoldalúan módosítsa azzal, hogy a módosítás az annak hatályba lépését követően megkötött Előfizetői Szerződésekre irányadó. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett és a Weboldalon közzétett előfizetési árak mellett további egyedi kedvezményes akciókat szervezzen a Weboldalon, vagy más felületein, a már megkötött Szerződésekben foglalt feltételektől eltérő kondíciókkal, különös figyelemmel az eltérő előfizetési periódusokra és árakra. A mindenkori értékesítési akciókban kínált előfizetési feltételek kizárólag azokra az Előfizetőkre vonatkoznak, akik az akcióról szóló leírásban meghatározott feltételekkel rendelik meg és fizetik be az Előfizetésük díját.

6.3. Határozatlan időtartamú Előfizetés esetén az Előfizetésnek havi díja van, melynek befizetése esetén az Előfizetés a befizetés napját követő 30 (harminc) napos időtartamra érvényes.

6.4. Határozatlan időre szóló Előfizetés esetén az Előfizetés 30 napos időszakra esedékes díjának mértéke nem változik mindaddig, amíg az Előfizetést az Előfizető le ne mondja, vagy az bármilyen egyéb okból meg nem szűnik. A határozott időre szóló Előfizetésüket a már meglévő Előfizetők a következő időszakra ugyanazon díjmérték ellenében tudják meghosszabbítani, mint amilyen díjszinten a Megrendelésüket leadták. Az Előfizetést meghosszabbítani legkésőbb az Előfizetés aktuális érvényességének utolsó napján lehet. A lejáratot követően leadott Megrendelés már új Megrendelésnek és nem hosszabbításnak minősül. Amennyiben az Előfizetés meghosszabbítása a jelen pontban leírtak szerint már nem lehetséges, úgy az Előfizetés aktuálisan érvényes díját kell megfizetni.

6.5. A Szolgáltató az Előfizetések értékesítését külön szakosodott Szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – bevonásával végzi a CIB Bank biztonságos online fizetési felületén keresztül. Előfizető az Előfizetés vételárát kizárólag bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. Az Előfizetés díja az Előfizető általi fizetésre vonatkozó banki tranzakciós visszaigazolás alapján tekinthető teljesítettnek. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy Internetes kártyás fizetés esetén fokozottan ügyelni kell a kód, illetve azonosítóik titkosságának megőrzésére (pl. fizetési helyének megválasztásával, fizetési oldal kinyomtatásával). Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyás fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését az Előfizető nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget a Szerződéses partner által üzemeltetett online fizetési felület, illetve az alkalmazott fizetési megoldás hibájából, meghibásodásából eredő kárért.

6.6. A Szolgáltató a Klubhoz való hozzáférést az Előfizetés teljes vételárának megfizetését követően biztosítja a Felhasználó részére. Szolgáltató az Előfizetés megvásárlásáról elektronikus úton előállított számlát bocsát ki. A számlát a Szolgáltató e-mailben küldi el az Előfizető által megadott email címre. Előfizető tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát. Az elektronikus úton megküldött számla pdf dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

6.7. A Szerződés az Előfizetés díjának az Előfizető által történő megfizetésével jön létre az Előfizető és a Szolgáltató között. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az Előfizetés díját részben vagy egészben nem fizeti meg, akkor az Előfizető és a Szolgáltató között nem jön létre előfizetési jogviszony és az Előfizető Megrendelése automatikusan törlésre kerül.

6.8. Előfizető felhatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy amennyiben a határozatlan idejű Előfizetést a díjfizetéssel fedezett időszak utolsó napjáig nem mondja le, úgy a Szolgáltató a következő előfizetési időszakra esedékes előfizetési díjat felszámítsa az Előfizető korábban rendelkezésre bocsátott bankkártyáján. Ha a Felhasználó nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, akkor a rendszer a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre és a soron következő munkanapon megkísérli ismételten – de legfeljebb még egy alkalommal – megterhelni a bankkártyát a díj összegével.

6.9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha elégtelen fizetőeszköz, vagy egyéb okok miatt a díjfizetést a 6.8. pontban írtak szerint az esedékesség időpontjában nem sikerül rendezni, és a Felhasználó nem mondta le az Előfizetését, akkor a Szolgáltató felfüggesztheti vagy korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését a Klubhoz. Amennyiben az Előfizetés esedékes díjának rendezésére a beterhelés 6.8. pontban írt második megkísérlésekor sem kerül sor, úgy a Szerződés, és ezáltal a Felhasználó Klubhoz történő hozzáférése a második sikertelen fizetési tranzakció napján azonnali hatállyal megszűnik.

 

 1. A Klub szolgáltatásainak igénybevétele

7.1. A Klub tartalom az előre megadott linkeken keresztül érhető el. Az Előfizető kizárólag online módon, illetve a zárt Facebook csoporton keresztül jogosult hozzáférni a Klubhoz. A Klub igénybevétele internet kapcsolattal lehetséges, személyi számítógép vagy az Alkalmazások használatát lehetővé tevő egyéb eszköz útján. A Klubban elérhető egyes anyagok használatához az eszközbe beépített hangkártya és videokártya is szükséges.

7.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató egy nem átengedhető használati jogot biztosít a Felhasználó részére, arra vonatkozóan, hogy az Alkalmazásokat az általa használt mobil eszközön a Klubhoz történő hozzáférés érdekében használhassa a jelen ÁSZF mindenkori rendelkezései szerint.

7.3. A Klubhoz való hozzáférést a Szolgáltató a Szerződés időtartama alatt, a Szerződés megszűnésének napjáig biztosítja egy adott Felhasználó számára.

7.4. Előfizető az lehet, aki; (i) cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy; vagy (ii) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

7.5. A Szolgáltató a Klub használatához kapcsolódóan a Felhasználók részére az alább meghatározott egyéb szolgáltatásokat is nyújtja:

a) Szolgáltató a Felhasználók részére az általuk megadott e-mail címre a Klubbal kapcsolatos legfrissebb információk közlése céljából hírlevelet küld, melyben tájékoztatja a Felhasználókat a Klubban elérhető anyagok körének bővüléséről, továbbá egyéb, Felhasználók számára hasznos információkat közöl.

b) Amennyiben az Előfizetés vételára Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül, a Szolgáltató ezen tényről a Felhasználó által megadott érvényes e-mail címre ugyancsak értesítést küld, és tájékoztatja a Felhasználót.

c) A Szolgáltató a lejáró Előfizetésekről, az Előfizetés meghosszabbításáról e-mailben értesítést küld a Felhasználó részére, annak érdekében, hogy az Előfizetést meg tudja hosszabbítani.

7.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalt és az Előfizetés keretében elérhető Klub szolgáltatásokat szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Felhasználó nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

 

 1. Magatartási szabályok

8.1. A Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor a társadalmi szokások és etikai szabályok szerint elvárható kulturált magatartást tanúsítják, a Klubban való részvétel szabályait magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Felhasználók magatartásukkal, véleménynyilvánításukkal a Szolgáltató jó hírnevét és tekintélyét nem csorbíthatják, a Klub további felhasználóinak és az ott elérhető anyagok megalkotóinak személyi és szerzői jogait kötelesek tiszteletben tartani.

8.2. A Felhasználók a használt felületeken a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosultak gazdasági, kereskedelmi, reklám vagy értékesítési tevékenységet folytatni, politikai, vallási, egyházi, világnézeti nézeteiket, vagy egyéb meggyőződésüket közölni, illetve terjeszteni, esetlegesen közrendbe és/vagy közerkölcsbe ütköző, illetve a Klubot bármely minőségben használó további személyek zavarására alkalmas magatartást tanúsítani. A Felhasználók kötelesek továbbá tartózkodni az olyan megnyilvánulástól, mely a Szolgáltató jó üzleti hírnevét sértheti, illetve a Klub keretében történő csoportos önfejlesztés bizalmi szintjének, a közösség összetartásának megbomlasztására alkalmas lehet. A Felhasználók kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

8.3. Felhasználók a hozzászólásuk elküldésével lemondanak minden, szerzői joggal kapcsolatos vagyoni jogukról. A Klub által használt felületeken közzétett szövegek, képek, videók és információk nyilvánossághoz közvetítési jogai a hozzászólás elküldése után a Szolgáltató tulajdonába kerül. A Szolgáltató, valamint a Szolgáltatótól engedélyben részesülő személy korlátozás és előzetes értesítés nélkül jogosult a hozzászólás ismételt közlésére, hasznosítására, felhasználására (különösen a Klub népszerűsítése érdekében), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Felhasználók részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Felhasználók saját hozzászólásukat továbbra is szabadon használhatják.

8.4. Szigorúan tilos a Klub felhasználóinak személyes adatait technikai vagy egyéb módszerekkel illegálisan gyűjteni és tárolni.

8.5. Szolgáltató eltávolítja azokat a hozzászólásokat, amennyiben azok megítélése szerint sértik a jelen ÁSZF-ben meghatározott magatartási szabályokat, vagy egyébként jogszabályba ütközhetnek.

8.6. A Szolgáltató különösen az alábbi jellegű hozzászólások esetében léphet fel: – személyeskedés, mások minősítése, megsértése, fenyegetése, – politizálás, – trágár szavak használata.

8.7. Amennyiben a felületen közzétett hozzászólás valakinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, a Felhasználók kérhetik, hogy a Szolgáltató a tartalmat törölje.

 

 1. Szavatosság, rendelkezésre állás

9.1. Felhasználók a Megrendelés leadásával jogosultak a Szolgáltató által kínált Előfizetéseket és az azokon keresztül elérhető Klub adattartalmat digitalizált formában megvásárolni a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően. Szolgáltató kijelenti, hogy a Klub hozzáférhetővé tételére és az Előfizetések Felhasználók részére történő értékesítésére megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

9.2. A Szolgáltató szavatolja, hogy a Felhasználó a Klubot folyamatosan igénybe tudja venni, azzal, hogy a Szolgáltató nem vállal szavatosságot a biztosított felületek host szolgáltató, valamint a Felhasználó által igénybe vett internet szolgáltató működési problémáiért, kimaradásaiért.

9.3. Szolgáltató nem felelős a felhasználói felületek működésének szüneteléséért, ha a szünetelést vis maior (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, áramszünet, közszolgáltatások elégtelensége, a Szolgáltató érdekkörén kívül felmerülő okból történő szerver leállás, harmadik személyek által alkalmazott romboló alkalmazások, jogszabályi környezet jelentős megváltozása, hatósági aktus, stb.) vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső harmadik személy magatartása idézte elő.

9.4. Szolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha Felhasználó személyi számítógépe vagy más hordozható eszköze nem alkalmas az olvasóprogram megnyitására, futtatására, valamint a megfelelő sávszélességű internetkapcsolatra. A Felhasználó internetkapcsolatának biztosítását saját maga, valamely internetszolgáltató társaságnál fizetheti elő saját költségén. Internetkapcsolati szolgáltatást Szolgáltató nem nyújt, ilyen szolgáltatásért díjat nem számolhat fel és ezzel kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal.

9.5. A Szolgáltató a Szerződés alapján nem vállal jótállást. A Szolgáltatót a hatályos jogszabályok alapján jótállási kötelezettség a Klub, illetve az Előfizetések értékesítésével kapcsolatban nem terheli.

 

 1. Felelősség

10.1. A Felhasználó a Klubot csak saját felelősségére veheti igénybe. A Szolgáltató kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Felhasználót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. Az Előfizetések ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

10.2. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha a Klub igénybevétele azért nem lehetséges, vagy a Klub minősége, illetve „élvezeti értéke” azért csorbul, mert az Előfizető számítógépe és/vagy a rendelkezésre álló adott sávszélességű internetes kapcsolata nem megfelelő. Amennyiben a Szolgáltató működési körén kívül eső valamely okból (így például a 9.3. pontban írt vis maior ok, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következtében) nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Előfizetővel vagy a Felhasználóval szemben semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt, az Előfizetés díjának visszatérítésére nem köteles.

10.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Klubban közzétett anyagok szerzői jogi jogosultjai bármikor jogosultak az adott anyag felhasználására adott engedélyt visszavonni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerzői jogi jogosult az adott anyag felhasználására vonatkozó hozzájárulását visszavonja, a Szolgáltató az adott anyagot Klubból, valamint a saját rendszereiről eltávolítja.

10.4. A Klubban közzétett tartalmak az azok megjelenési időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések alapján készülnek, a tartalmuk újabb, a témával kapcsolatos jogszabályi előírások megjelenésével hatályát veszítheti. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az információk elavulásából eredő károkét és következményekért.

10.5. A Szolgáltató által összeállított és bármilyen formában közzétett tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a Felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Kluban közétett anyagokban megfogalmazottakat minden esetben felhasználójuk egyedi igényeire kell szabni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az információk személyre szabásának elmulasztásából eredő károkét és következményekért.

10.6. A Klub részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott Felhasználót illeti, ugyanakkor a Szolgáltató jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik személy által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet azokat felhasználni.

10.7. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Klubot használó személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Klub bármely felhasználójának vagy harmadik személynek. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a Klub szolgáltatások nem szakszerű vagy nem jogszerű használatából ered. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a következményi károk tekintetében. A Szolgáltató kártérítési felelősségének felső összeghatára a Felhasználó által megvásárolt Előfizetés egy éves díjára korlátozott, kivéve, ha jogszabály a felelősség ilyen korlátozását kifejezetten kizárja.

 

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével, az Adatvédelmi törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, az Adatvédelmi Tájékoztatójában és a jelen ÁSZF-ben leírtaknak megfelelően kezeli. Az érintettek személyes adataikhoz való jogainak érvényesítése érdekében Szolgáltató tiszteletben tartja a hivatkozott, jogszabályokban lefektetett, szolgáltatásai esetén alkalmazandó alapelveket. Szolgáltató, mint adatkezelő az adatkezelés módjáról, terjedelméről és feltételeiről a Weboldalon közzétett Adatatkezelési Tájékoztatójában tájékoztatja a Felhasználót.

 

 1. Szerzői jogok

12.1. A Weboldalon, illetve a Szolgáltató egyéb felületein, így különösen a Klub részeként megjelenített tartalom és megjelenések (ideértve többek közt valamennyi, a Klub keretében elérhető szöveges és képi megjelenést, grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotásai, vagy egyébként a Szolgáltató rendelkezési joga alá tartoznak a Szolgáltató által kötött megállapodások szerint. A Weboldalon megjelenített digitális tartalmak a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. A Klub rendeltetésszerű használatával járó megtekintésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel, nem másolhatók, és egyéb módon sem hasznosíthatók. A fentiekkel összhangban a Klubban elérhető tartalmak, a megjelenítésükhöz szükséges szoftverek, jogi védelem alatt állnak, mindezek illegális felhasználása tilalmazott.

12.2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok szintén szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, alvállalkozóit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

12.3. A Felhasználó által a Weboldallal, illetve a Klub anyagokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban közölt hozzászólásokon, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

12.4. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Klub Felhasználók hozzászólásainak hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

12.5. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltató által a Klub keretében hozzáférhetővé tett anyagok, ismeretek másolására, harmadik személyek részére történő továbbadására, vagy a Szolgáltató utasításaitól eltérő, vagy céljaival ellentétes felhasználására.

12.6. A Klub szolgáltatás és a szolgáltatáson keresztül megtekintett bármely tartalom csak magán- és nem kereskedelmi célú felhasználásra szolgál, és nem osztható meg a Felhasználón kívüli harmadik személyekkel. A Szolgáltató a Klub előfizetése alatt korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosít a Klub eléréséhez és a Klub tartalmainak megtekintéséhez. A fentieken túl semmilyen jog, tulajdon vagy követelés nem kerül átruházásra a Felhasználóra. A Felhasználó vállalja, hogy nem használja a Kluban elérhető tartalmakat nyilvános bemutatásra.

12.7. A Felhasználó vállalja, hogy nem tárolja, nem menti, nem többszörözi, nem terjeszti, nem módosítja, nem mutatja be, nem közvetíti nyilvánossághoz, nem teszi közzé, nem engedélyezi, nem hoz létre származékos művet, nem kínálja eladásra, vagy nem használja fel (kivéve a jelen felhasználási feltételekben kifejezetten engedélyezett módon) azt a tartalmat és azokat az adatokat, amelyeket a Klub szolgáltatás tartalmaz, vagy amelyekhez a Klub szolgáltatáson keresztül jutott hozzá. A Felhasználó vállalja, hogy nem kerüli meg, távolítja el, változtatja meg, gyengíti le, rontja vagy zavarja meg a Klub szolgáltatás tartalomvédelmét; nem használ semmilyen webrobotot, pókot (spidert), lekaparót (scraper), webbejárót (crawlert) vagy más automatizált eszközt a Klub szolgáltatás eléréséhez; nem fejti vagy modellezi vissza a Klub szolgáltatáson keresztül elérhető szoftvereket vagy más termékeket és folyamatokat; nem helyez be semmilyen kódot vagy terméket, illetve semmilyen módon nem manipulálja annak tartalmát; és nem alkalmaz semmilyen adatbányászati, adatgyűjtési vagy adatkinyerési módszert. Ezen túlmenően vállalja, hogy nem tölt fel, ad fel postán, küld el e-mailben, vagy más módon, illetve nem továbbít a Klub szolgáltatáshoz kapcsolódó számítógépes szoftverek, hardverek vagy telekommunikációs eszközök megszakítására, megzavarására, megsemmisítésére vagy működésének korlátozására szolgáló semmilyen anyagot, beleértve a szoftveres vírusokat vagy bármely más számítógépes kódot, fájlt vagy programot.

 

 1. Egyéb rendelkezések

13.1. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jogszabályok irányadóak.

13.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

13.3. A jelen ÁSZF-fel, illetve a Klub szolgáltatásaival vagy a Weboldalon keresztül a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó bármely jogvitában helyi bíróság hatáskörébe tartozó eljárás esetén a Ceglédi Járásbíróság kizárólagos illetékessége kerül kikötésre.

13.4. Amennyiben a jelen ÁSZF, illetve a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvénytelenné válna, úgy ezen tény, az ÁSZF, illetve az ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. Bármely érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezést közös megállapodással olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a felek gazdasági céljának és a felek eredeti szándékának megfelel, figyelembe véve az érdekeltségek jellegét is. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha szerződési joghézagok merülnének fel.

13.5. Az ÁSZF-ben a Szolgáltató részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott valamely jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető a Szolgáltató részéről történő joglemondásként.

13.6. Jelen általános szerződési feltételek 2021. november 14. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek. A jelen ÁSZF rendelkezéseinek az Előfizetővel való megismertetéséről a Szolgáltató a Weboldal útján gondoskodik. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Weboldalon is elérhető.